ประเภทประกันภัย

ตารางประเภทประกันภัย ( 1 / 2 / 2+/ 3 / 3+/ 4 )


กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Comprehensive)
1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
4 คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 (Third Party Liability, Fire and Theft)
1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3 คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (Third Party Liability)
1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 (Third Party Property Damage Only)
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือเรียกว่าประกัน 2+/3+
แบบประกัน 2 พลัส (2+) 
1.คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
2.คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
3.คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
4. คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
แบบประกัน 3 พลัส (3+) 
1.คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
2. คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3.คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

 

X
%d bloggers like this: